RK Slovenije
Območno združenje Škofja Loka

Kidričeva cesta 1, 4220 Škofja Loka

Telefonska številka:
+386 (04) 51 70 650


E-Pošta: sk.loka.ozrk@t-2.net in ozrk_skloka@t-2.net in sk.ozrk.loka@t-2.si

Št. TRR: 07000-0000187397
Davčna številka: 39268543
Matična številka: 5148880

Upravljanje piškotkov

Uradne ure pisarne:
Ponedeljek: od 8.00 do 12.00

Sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00

Petek: od 8.00 do 12.00


Uradne ure skladišča:
Sreda: od 11.00 do 12.00

OD 1.3.2022 JE HUMANITARNO SKLADIŠČE PONOVNO ODPRTO  VSAKO SREDO OD 11. DO 12. URE

POMOČ UKRAJINI

AKCIJA ZBIRANJA SREDSTEV  POTEKALA:

V ČASU URADNIH UR SKLADIŠČA

  

TEČAJI PRVE POMOČI

Prva pomoč je neposredna zdravstvena oskrba, ki jo dobi poškodovanec ali nenadno zboleli na kraju dogodka in je opravljena s preprostimi pripomočki in z improvizacijo. Pri prvi pomoči je treba ukrepati naglo, pravilno in v pravem zaporedju. Usoda ponesrečenca je zelo pogosto odvisna od ukrepanja ljudi, ki se znajdejo na kraju nesreče. Za učinkovito pomoč je potrebno znanje.

Na RKS -OZ Škofja Loka izvajamo program prve pomoči na podlagi javnega pooblastila. Izvaja se na podlagi 9. člena Zakona o Rdečem križu Slovenije (Ur. l. RS, št. 7/93 in 79/2010), Statuta Rdečega križa Slovenije (čistopis z dne 5. 6. 2012, spremembe 28. 5. 2013), Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 56/2008 - UPB5, 58/2009, 36/2010), Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/2006 - UPB1, 97/2010), Zakona o varnosti in zdravju pri delu (UR. l. RS, št. 43/2011 - ZVZD1), Zakona o varstvu pred utopitvami (Ur. l.  RS, št.42/2007 - UPB1), Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS, št. 92/2007, Pravilnika o reševalcih iz vode (Ur. l. RS, št. 79/2007), Pravilnika o usposabljanju in izpitu iz prve pomoči za kandidate za voznike motornih vozil ter pogojih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena organizacija v primeru izvajanj usposabljanj iz prve pomoči in Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (UR. l  RS, št. 136/2006).


TEČAJI PRVE POMOČI:

  • Tečaj za bodoče voznike motornih vozil
  • Tečaj za gospodarske in negospodarske družbe (8-urni)
  • Tečaj za bolničarje (70-urni)

 

IZPITI PRVE POMOČI:

  • Izpit za bodoče voznike motornih vozil
  • Izpit za bolničarje
  • Izpit za gospodarske in negospodarske družbe

 

CENIK:

• Tečaj in izpit prve pomoči za bodoče voznike.......... 99,46€ z DDV
  (tečaj 33,63€, izpit 65,83€),

• Tečaj in izpit za delovne organizacije 8PU..............  97,80€ z DDV

• Tečaj o uporabi defibrilatorja................................. 16,80€ z DDV

• 70 urni tečaj za bolničarje..................................... 274,42€ z DDV

• Izdaja duplikata izkaznice Prve pomoči................... 26.11€ z DDV

(Cene veljajo od 15.julija 2021)

Podeli:

IZDAJA DUPLIKATA PRVE POMOČI

Duplikat Prve pomoči

V primeru izgube ali v nesreči uničene izkaznice o opravljeni Prvi pomoči za voznike, vam lahko izdelamo duplikat izkaznice. Cena duplikata izkaznice Prve pomoči je 26,11€.

Izpolniti je potrebno obrazec, v katerem navedete vaše podatke. Pošljite nam izpolnjen obrazec in ko prejmete naše potrdilo, da smo vas v evidencah našli, morate pred izdajo duplikata poravnati še stroške. To lahko storite preko plačilnega naloga UPN:

Pod namen plačila napišite: DUPLIKAT PRVE POMOČI.
Naš naslov je : RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA CESTA 1, 4220 ŠKOFJA LOKA
Koda namena:    SCVE
Številka računa: SI 56 0700 0000 0187 397 sklic / REFERENCA SI00 101

Posredovane podatke bo RKS-OZ Škofja Loka obdelovalo v skladu s slovensko in EU zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov 2016/679). Uporabljali se bodo izključno za potrebe internih evidenc, pošiljanja obvestil in informiranja o aktivnostih, vabljenja na tečaje in izpite ter za ostale namene, opredeljene v temeljnih aktih društva. Posredovani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Uporabo podatkov lahko kadarkoli prekličete na elektronskem naslovu ozrk_skloka@t-2.net ali na telefonski številki 04 517 06 50.

V primeru, da ste Prvo pomoč opravljali v Kranju, Jesenicah, Ljubljani... se prosim obrnite na Območno združenje, ki deluje v tistem kraju.

Podeli:

TEČAJ PRVE POMOČI ZA VOZNIKE 2021

PRIJAVA NA TEČAJ PRVE POMOČI

Na tečaj prve pomoči za voznike motornih vozil se lahko prijavite preko elektronske pošte ozrk_skloka@t-2.net ali osebno na sedežu RKS-OZ Škofja Loka na Kidričevi cesti 1 (pritlična pisarna v Domu zveze borcev). Za uspešno prijavo na tečaj Prve pomoči potrebujemo naslednje naslednje podatke:

ime in priimek

naslov

datum in kraj rojstva

kontakt (e-mail in telefonska številka)

potrdilo o plačilu tečaja prve pomoči po veljavnem ceniku

Posredovane podatke bo RKS-OZ Škofja Loka obdelovalo v skladu s slovensko in EU zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov 2016/679). Uporabljali se bodo izključno za potrebe internih evidenc, pošiljanja obvestil in informiranja o aktivnostih, vabljenja na tečaje in izpite ter za ostale namene, opredeljene v temeljnih aktih društva. Posredovani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Uporabo podatkov lahko kadarkoli prekličete na elektronskem naslovu ozrk_skloka@t-2.net ali na telefonski številki 04 517 06 50.

Tečaj poteka v naših prostorih: prvi dan 4 šolske ure, drugi in tretji dan tri šolske ure, četrti dan pa je namenjen pisnemu in praktičnemu izpitu. Med predavanji in izpitom imajo tečajniki ponavadi dan premora. Tečaj izvajajo strokovni predavatelji z opravljeno licenco RKS ter zajema teoretični in praktični del. Pri učenju uporabljamo sodobne didaktične pripomočke (lutko za oživljanje, sanitetni material, AED,…). Prvi del izpita je pisen. Uporablja se testne pole, ki jih  je predpisal Strokovni center za prvo pomoč RKS. Čas reševanja je 20 minut. Sledi praktični del, na katerem mora kandidat opraviti prikaz temeljnih postopkov oživljanja in oskrbeti eno poškodbo. Po uspešno opravljenem izpitu, vam na združenju izdamo izkaznico, ki jo lahko tečajniki osebno prevzamete 8 delovnih dni po opravljenem izpitu. Izkaznica ima neomejeno veljavnost. Priporočena literatura je Prva pomoč - priročnik za voznike motornih vozil, avtor: Uroš Ahčan (2007). Če si boste knjigo izposodili pri nas, jo boste prejeli prvi dan tečaja.

Ker je število mest na tečaju zaradi COVIDA19 omejeno  imajo na tečaju prednost tisti kandidati, ki poravnajo stroške tečaja in nam na mail ali po telefonu takoj po plačilu  sporočijo zgoraj navedene podatke. Nato vam potrdimo prijavo, vpišemo na čakalno listo ter vas v roku 5-7 dni pred pričetkom tečaja obvestimo o prvem prostem terminu.

Plačilo tečaja je možno samo preko plačilnega naloga UPN. Če kandidata ni na seznamu in ni bil vabljen na tečaj, a se vseeno tečaja udeleži, si pridržujemo pravico, da ga odslovimo in povabimo na drug termin.

Dodatne informacije dobite po telefonu 04 51 70 650 ali po elektronski pošti ozrk_skloka@t-2.net.

Pripete datoteke

Podeli:

MOBILNA APLIKACIJA ZA PRVO POMOČ

Mobilna aplikacija Prva pomoč vsebuje seznam najpogostejših poškodb in obolenj ter postopkov prve pomoči v izbranih primerih. Navodila za namestitev si ogleste v pripeti datoteki spodaj.

Napotki za prvo pomoč so povzeti po učbeniku Ahčan, Uroš, ur. 2006. Prva pomoč – priročnik s praktičnimi primeri. Ljubljana Rdeči križ Slovenije.

S povečanjem števila nesreč in nenadnih obolenj se povečujejo potrebe po nudenju prve pomoči. Zaradi različnih vzrokov ljudje prve pomoči v nesreči pogosto ne nudijo, kar ima za posledico večje zdravstvene zaplete pri poškodovanih ali obolelih osebah. Rezultati mnogih raziskav kažejo, da je problem povezan predvsem s pomanjkanjem znanja o pravilnem nudenju prve pomoči. Po drugi strani pa ustrezna prva pomoč dokazano zmanjšuje število in trajanje hospitalizacij, prispeva k učinkovitejšemu zdravljenju, boljšemu okrevanju, večji kakovosti življenja po poškodbi ali obolenju, ter tako dolgoročno pozitivno vpliva na zdravstveno blagajno, zmanjšuje okoljsko obremenjenost in povečuje splošno blaginjo prebivalstva.

Mobilna aplikacija Prva pomoč pokriva dva usklajena sklopa izobraževalno-informacijskih vsebin:

Pomoč uporabnikom za učinkovito nudenje prve pomoči v primeru nastanka poškodb in najpogostejših nenadnih obolenj.
Povečanje ravni znanja prve pomoči med splošno populacijo (pridobivanje doktrinarno ustreznih napotkov za nudenje prve pomoči, ocenjevanje znanja, obnavljanje/utrjevanje znanja, spodbujanje učenja prve pomoči, zmanjševanje predsodkov pred nudenjem prve pomoči, spodbujanje solidarnosti in zavedanja pomena pomoči sočloveku v stiski).

Strokovne vsebine aplikacije temeljijo na smernicah Evropskega referenčnega centra za prvo pomoč ter Strokovnega centra za prvo pomoč Rdečega križa Slovenije. Gre za besedilni, slikovni in video prikaz temeljnih vsebin in napotkov za prvo pomoč, namenjenih tako splošni javnosti kot tudi različnim skupinam in organizacijam (šolam, delovnim organizacijam, društvom, ekipam prve pomoči …).

Pri nastanku aplikacije so sodelovali: Telekom Slovenije, Rdeči križ Slovenije, UKC Ljubljana, Univerza v Ljubljani – Zdravstvena fakulteta, katedra za področje javnega zdravstva in Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede – Laboratorij za ergonomijo.

Pripete datoteke

Podeli:

TEČAJ PRVE POMOČI ZA DELOVNE ORGANIZACIJE

V decembru 2006 je na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99 in 64/01) začel veljati nov Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur.l. RS, št. 136/2006) za podjetja, ki so zavezana usposobiti zaposlene za izvajanje prve pomoči.

https://www.uradni-list.si/1/content?id=77164

Država je pooblastila Rdeči križ Slovenije, kot edino organizacijo, za izvajanje programa usposabljanja prve pomoči, kar nam nalaga tudi Zakon o Rdečem križu, saj je ta pripravljen kakovostno in je usklajen z zahtevami in standardi Evropske unije, predvsem pa v skladu z razvojem stroke prve pomoči.

Trajanje tečaja: 8 pedagoških ur. Po dogovoru lahko termin prilagodimo in tečaj izvedemo na sedežu organizacije.

Prijave: Prijave sprejemamo na združenju, Kidričeva cesta 1, 4220 Škofja Loka, po pošti ali elektronski pošti sk.loka.ozrk@t-2.net. Informacije na 04/517-06-50 ali 051/454-929.

Način plačila: Račun poravnate po opravljeni storitvi.

Vsebina: Tečaj zajema teoretični in praktični del. Pri učenju uporabljamo sodobne didaktične pripomočke (lutko za oživljanje, sanitetni material, AED,…) Usposabljanja izvajajo in vodijo predavatelji, ki imajo licenco predavatelja oz. učitelja praktičnega pouka Strokovnega centra za prvo pomoč pri Rdečem križu Slovenije.

Preverjanje znanja: Ob koncu tečaja v obliki pisnega testa, ki poteka 10 minut.

Potrdilo: Po prejetem plačilu, podjetjem po pošti pošljemo skupinsko potrdilo skupaj z individualnimi potrdili na ime posameznega udeleženca.
Veljavnost potrdila je 5 let.

Namen tečaja: Usposobiti kandidate, ki so zaposleni v delovnih organizacijah do te mere, da lahko ukrepajo in nudijo pomoč v primeru nesreče ali nenadnega naglega obolenja na delovnem mestu.

Možnost izvedbe tečaja: Na podlagi interesov delovne organizacije lahko v okviru tečaja večji poudarek namenimo temam, ki so bolj pomembne za specifično delovno okolje (pretežno delo z elektriko, kemikalijami, v gradbeništvu,...)

Podeli:

SVETOVNI DAN PRVE POMOČI

10. 9. 2020 - Svetovni dan prve pomoči  je že dve desetletji priložnost za predstavitev znanj in veščin prve pomoči širši javnosti. Priznava pomembno vlogo nacionalnih združenj Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter drugih organizacij pri zagotavljanju usposabljanja iz prve pomoči po svetu, ker na ta način omogočajo ustreznejši odziv ljudi ob poškodbah ali boleznih.

Svetovni dan prve pomoči so prvič obeležili leta 2000, ko je 16 evropskih nacionalnih organizacij Rdečega križa dalo pobudo za tovrstno praznovanje. Zamisel je bila kmalu sprejeta in se je uveljavila v mednarodnem merilu. Leta 2003 je kar 115 nacionalnih organizacij Rdečega križa po vsem svetu obeležilo svetovni dan prve pomoči. To kaže na velik pomen širjenja znanja in veščin o prvi pomoči ter spodbujanja in osveščanja prostovoljcev po vsem svetu.

Vemo, da preprečevanje nezgod in obvladovanje prve pomoči nista le izraz solidarnosti, ampak ju je potrebno kot veščino za vsakodnevno rabo utrjevati z izobraževanjem in vzgojo na vseh ravneh, od osnovne šole naprej.

 

Podeli:
Znamka Aplikacija Daruj kri Telekom Slovenije Canon Revoz BESSY Anonimna e-prijava nasilja v družini Lek Pošta Slovenije NLB KRKA Tuš SKB NLB Vita Unicredit bank Luka Koper Si.mobil Petrol Mercator BSH BTC SAZAS Geoplin Medis MINT mitja Stopimo skupaj MDDSZ Sklad

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

OZRK Škofja Loka