RK Slovenije
Območno združenje Škofja Loka

Kidričeva cesta 1, 4220 Škofja Loka

Telefonska številka:
+386 (04) 51 70 650


E-Pošta: sk.loka.ozrk@t-2.net in ozrk_skloka@t-2.net in sk.ozrk.loka@t-2.si

Št. TRR: 07000-0000187397
Davčna številka: 39268543
Matična številka: 5148880

Upravljanje piškotkov

Uradne ure pisarne:
Ponedeljek: od 8.00 do 12.00

Sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00

Petek: od 8.00 do 12.00


Uradne ure skladišča:
Sreda: od 11.00 do 12.00

  

TEČAJI PRVE POMOČI

Prva neposredna zdravstvena oskrba, ki jo dobi poškodovanec ali nenadno zboleli na kraju dogodka, je opravljena s preprostimi pripomočki in z improvizacijo. Pri prvi pomoči je treba ukrepati naglo, pravilno in v pravem zaporedju. Usoda ponesrečenca je zelo pogosto odvisna od ukrepanja ljudi, ki se znajdejo na kraju nesreče. Za učinkovito pomoč je potrebno znanje.

Na RKS -OZ Škofja Loka izvajamo program prve pomoči na podlagi javnega pooblastila. Izvaja se na podlagi 9. člena Zakona o Rdečem križu Slovenije (Ur. l. RS, št. 7/93 in 79/2010), Statuta Rdečega križa Slovenije (čistopis z dne 5. 6. 2012, spremembe 28. 5. 2013), Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 56/2008 - UPB5, 58/2009, 36/2010), Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/2006 - UPB1, 97/2010), Zakona o varnosti in zdravju pri delu (UR. l. RS, št. 43/2011 - ZVZD1), Zakona o varstvu pred utopitvami (Ur. l.  RS, št.42/2007 - UPB1), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS, št. 92/2007, Pravilnika o reševalcih iz vode (Ur. l. RS, št. 79/2007), Pravilnika o usposabljanju in izpitu iz prve pomoči za kandidate za voznike motornih vozil ter pogojih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena organizacija v primeru izvajanj usposabljanj iz prve pomoči in Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (UR. l  RS, št. 136/2006).

Predavanja potekajo ob uporabi sodobnih didaktičnih orodij in pripomočkov ter s prikazom praktičnih vaj (npr. temeljnih postopkov oživljanja na lutki in uporabe AED (avtomatskega zunanjega defibrilatorja). Cena tečaja in izpita je 99,46 € na osebo. Za rezervacijo mesta na tečaju je potrebno plačati tečaj s položnico:

  • namen plačila:  PRVA POMOČ +  PRIIMEK IN IME TEČAJNIKA
  • naš naslov je: RKS - OBMOČNO ZDRUŽENJE ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA CESTA 1, 4220 ŠKOFJA LOKA
  • koda namena: OTRH
  • številka računa SI56 0700 0000 0187 397 /referenca sklic 00 101

Izpit je sestavljen iz pisnega, praktičnega in ustnega dela. Pogoj za pristop k praktičnemu in ustnemu delu je pozitivno opravljen pisni del. Obvezeni del izpita so praktičen prikaz temeljnih postopkov oživljanja in življenje ogrožujoča stanja.

Po plačilu vas prosimo, da nam scan potrdila o plačilu posredujete na ozrk_skloka@t-2.net skupaj s podatki tečajnika: IME IN PRIIMEK, NASLOV, POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA, KRAJ IN DATUM ROJSTVA ter TELEFONSKA ŠTEVILKA. Vaši podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Uporabljali se bodo izključno za potrebe izvedbe tečaja.

Tečaji prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil so razpisani različno. Potekajo ob ponedeljkih in torkih, ob petkih pa sledijo izpiti. Dodatni termini so razpisani le v primeru povečanega povpraševanja,  druge dneve v tednu. Na tečaj sprejmemo največ 15 kandidatov. Prijave za posamezne termine sprejemamo do zasedenosti vseh mest. O terminu tečaja so tečajniki obveščeni po pošti ali elektronski pošti. Morebitno odjavo od termina je potrebno sporočiti najmanj 3 dni pred terminom. V primeru premajhnega števila prijav ima RKS-OZ Škofja Loka pravico do odpovedi tečaja. Kandidate pravočasno obvestimo.

Osnovna literatura za izpit: Od 1. 10. 2019 je v uporabi nov priročnik: OSNOVE PRVE POMOČI – Priročnik za usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2019, ur. viš. pred. Robert Sotler. Osnovno literaturo si lahko izposodite pri nas na RKS-OZ Škofja Loka. Kavcija znaša 3,00 €.

Uradno potrdilo oz. kartico o opravljenem izpitu za voznike motornih vozil prevzamete ne prej kot v 10 dneh po opravljenem izpitu na RKS OZ Škofja Loka, Kidričeva cesta 1, 4220 Škofja Loka (sprejemna pisarna, pritličje Doma ZB).

Brez kartice o opravljenem izpitu iz prve pomoči, se ne morete prijaviti na izpit iz cestno prometnih predpisov, zato upoštevajte rok za izdajo kartice. Nadomestnih potrdil ne izdajamo!

Prevzem lahko opravite v času uradnih ur!

Po neuspešnem opravljanju izpita, kandidat ponovno lahko pristopi po preteku 7 dni. Ponovni pristop je potrebno v celoti plačati.

Poleg tečajev prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil izvajamo še:

  • Tečaj in izpit za gospodarske in negospodarske družbe (8-urni)
  • Tečaj in izpit za bolničarje (45-urni)

Cilj tečaja in izpita prve pomoči za bolničarje je usposobiti kandidate za izvajanje nalog ekip prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Namenjen je laikom in se ga lahko udeleži vsak (nad 15 let s privolitvijo zakonitega zastopnika). Tečaj poteka po Temeljnem programu usposabljanja članov ekip za prvo pomoč in obsega 45 pedagoških ur.

CENIK:

• Tečaj in izpit prve pomoči za bodoče voznike.......... 99,46€ z DDV
  (tečaj 33,63€, izpit 65,83€),

• Tečaj in izpit za delovne organizacije 8PU..............  97,80€ z DDV

• Tečaj o uporabi defibrilatorja................................. 16,80€ z DDV

• 45-urni tečaj za bolničarje..................................... 274,42€ z DDV

• Izdaja duplikata izkaznice Prve pomoči................... 26.11€ z DDV

(Cene veljajo od 15.julija 2021)

Podeli:

PRVA POMOČ ZA DOJENČKE IN OTROKE

Vse mlade starše in vse, ki boste to kmalu postali, prijazno vabimo na poglobljene tečaje prve pomoči za dojenčke in otroke. Osvojili boste znanje o:
- zapori dihalne poti,
- vročini in vročinskih krčih, astmi in epilepsiji,
- oživljanju dojenčkov in otrok,
- zastrupitvah,
- opeklinah,
- poškodbah dojenčkov in otrok (stanje zavesti, padci, krvavitve)
- alergijskih reakcijah.

Delavnice bodo potekale ob uporabi sodobnih didaktičnih orodij in pripomočkov ter s prikazom praktičnih vaj npr. temeljnih postopkov oživljanja na lutki dojenčka in uporabe AED-ja. Tečaj bo vodila predavateljica z opravljeno licenco prve pomoči pri RKS-OZ Škofja RKS OZ Škofja Loka. Cena tečaja je 24,97 € in vključuje 6 šolskih ur. Prijave zbiramo na ozrk_skloka@t-2.net ali 041 709 975. Zaradi zagotavljanja kvalitete, je število mest na tečaju omejeno. Tečaj bo potekal v maju.
 

Podeli:

IZDAJA DUPLIKATA PRVE POMOČI

V primeru izgube ali v nesreči uničene izkaznice o opravljeni Prvi pomoči za voznike, vam lahko izdelamo duplikat izkaznice. Cena duplikata izkaznice Prve pomoči je 26,11€.

Izpolniti je potrebno obrazec, v katerem navedete vaše podatke. Pošljite nam izpolnjen obrazec in ko prejmete naše potrdilo, da smo vas v evidencah našli, morate pred izdajo duplikata poravnati še stroške. To lahko storite preko plačilnega naloga UPN:

Pod namen plačila napišite: DUPLIKAT PRVE POMOČI.
Naš naslov je : RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA CESTA 1, 4220 ŠKOFJA LOKA
Koda namena:    SCVE
Številka računa: SI 56 0700 0000 0187 397 sklic / REFERENCA SI00 101

Posredovane podatke bo RKS-OZ Škofja Loka obdelovalo v skladu s slovensko in EU zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov 2016/679). Uporabljali se bodo izključno za potrebe internih evidenc, pošiljanja obvestil in informiranja o aktivnostih, vabljenja na tečaje in izpite ter za ostale namene, opredeljene v temeljnih aktih društva. Posredovani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Uporabo podatkov lahko kadarkoli prekličete na elektronskem naslovu ozrk_skloka@t-2.net ali na telefonski številki 04 517 06 50.

V primeru, da ste Prvo pomoč opravljali v Kranju, Jesenicah, Ljubljani... se prosim obrnite na Območno združenje, ki deluje v tistem kraju.

Podeli:

MOBILNA APLIKACIJA ZA PRVO POMOČ

Mobilna aplikacija Prva pomoč vsebuje seznam najpogostejših poškodb in obolenj ter postopkov prve pomoči v izbranih primerih. Navodila za namestitev si ogleste v pripeti datoteki spodaj.

Napotki za prvo pomoč so povzeti po učbeniku Ahčan, Uroš, ur. 2006. Prva pomoč – priročnik s praktičnimi primeri. Ljubljana Rdeči križ Slovenije.

S povečanjem števila nesreč in nenadnih obolenj se povečujejo potrebe po nudenju prve pomoči. Zaradi različnih vzrokov ljudje prve pomoči v nesreči pogosto ne nudijo, kar ima za posledico večje zdravstvene zaplete pri poškodovanih ali obolelih osebah. Rezultati mnogih raziskav kažejo, da je problem povezan predvsem s pomanjkanjem znanja o pravilnem nudenju prve pomoči. Po drugi strani pa ustrezna prva pomoč dokazano zmanjšuje število in trajanje hospitalizacij, prispeva k učinkovitejšemu zdravljenju, boljšemu okrevanju, večji kakovosti življenja po poškodbi ali obolenju, ter tako dolgoročno pozitivno vpliva na zdravstveno blagajno, zmanjšuje okoljsko obremenjenost in povečuje splošno blaginjo prebivalstva.

Mobilna aplikacija Prva pomoč pokriva dva usklajena sklopa izobraževalno-informacijskih vsebin:

Pomoč uporabnikom za učinkovito nudenje prve pomoči v primeru nastanka poškodb in najpogostejših nenadnih obolenj.
Povečanje ravni znanja prve pomoči med splošno populacijo (pridobivanje doktrinarno ustreznih napotkov za nudenje prve pomoči, ocenjevanje znanja, obnavljanje/utrjevanje znanja, spodbujanje učenja prve pomoči, zmanjševanje predsodkov pred nudenjem prve pomoči, spodbujanje solidarnosti in zavedanja pomena pomoči sočloveku v stiski).

Strokovne vsebine aplikacije temeljijo na smernicah Evropskega referenčnega centra za prvo pomoč ter Strokovnega centra za prvo pomoč Rdečega križa Slovenije. Gre za besedilni, slikovni in video prikaz temeljnih vsebin in napotkov za prvo pomoč, namenjenih tako splošni javnosti kot tudi različnim skupinam in organizacijam (šolam, delovnim organizacijam, društvom, ekipam prve pomoči …).

Pri nastanku aplikacije so sodelovali: Telekom Slovenije, Rdeči križ Slovenije, UKC Ljubljana, Univerza v Ljubljani – Zdravstvena fakulteta, katedra za področje javnega zdravstva in Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede – Laboratorij za ergonomijo.

Pripete datoteke

Podeli:

TEČAJ PRVE POMOČI ZA DELOVNE ORGANIZACIJE

V decembru 2006 je na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99 in 64/01) začel veljati nov Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur.l. RS, št. 136/2006) za podjetja, ki so zavezana usposobiti zaposlene za izvajanje prve pomoči.

https://www.uradni-list.si/1/content?id=77164

Država je pooblastila Rdeči križ Slovenije, kot edino organizacijo, za izvajanje programa usposabljanja prve pomoči, kar nam nalaga tudi Zakon o Rdečem križu, saj je ta pripravljen kakovostno in je usklajen z zahtevami in standardi Evropske unije, predvsem pa v skladu z razvojem stroke prve pomoči.

Delodajalec mora za zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu sprejeti potrebne ukrepe z določitvijo števila delavcev, usposobljenih za nudenje prve pomoči, in zagotovitvijo potrebnega materiala in opreme za prvo pomoč.

Delodajalec mora zagotoviti omarico z materialom za prvo pomoč. Na omarici mora biti znak rdečega križa, telefonska številka regijskega centra za obveščanje 112, naslov in telefonska številka najbližjega zdravstvenega zavoda, ime in priimek usposobljenega delavca za nudenje prve pomoči ter njegova telefonska številka.

Delodajalec mora zagotoviti, da je v delovnemu procesu v vsaki krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni prisotna najmanj  ena oseba, ki je usposobljena za izvajanje prve pomoči (na Rdečem križu Slovenije – Območnem združenju Škofja Loka priporočamo, da usposobite vsaj dve osebi).

Trajanje tečaja: 8 pedagoških ur. Po dogovoru lahko termin prilagodimo in tečaj izvedemo na sedežu organizacije.

Prijave: Prijave sprejemamo na združenju, Kidričeva cesta 1, 4220 Škofja Loka, po pošti ali elektronski pošti sk.loka.ozrk@t-2.net. Informacije na 04/517-06-50 ali 051/454-929.

Način plačila: Račun poravnate po opravljeni storitvi.

Vsebina: Tečaj zajema teoretični in praktični del. Pri učenju uporabljamo sodobne didaktične pripomočke (lutko za oživljanje, sanitetni material, AED,…) Usposabljanja izvajajo in vodijo predavatelji, ki imajo licenco predavatelja oz. učitelja praktičnega pouka Strokovnega centra za prvo pomoč pri Rdečem križu Slovenije.

Preverjanje znanja: Ob koncu tečaja v obliki pisnega testa, ki poteka 10 minut.

Potrdilo: Po prejetem plačilu, podjetjem po pošti pošljemo skupinsko potrdilo skupaj z individualnimi potrdili na ime posameznega udeleženca.
Veljavnost potrdila je 5 let.

Namen tečaja: Usposobiti kandidate, ki so zaposleni v delovnih organizacijah do te mere, da lahko ukrepajo in nudijo pomoč v primeru nesreče ali nenadnega naglega obolenja na delovnem mestu.

Možnost izvedbe tečaja: Na podlagi interesov delovne organizacije lahko v okviru tečaja večji poudarek namenimo temam, ki so bolj pomembne za specifično delovno okolje (pretežno delo z elektriko, kemikalijami, v gradbeništvu,...)

POMEMBNO: RKS-OZ Škofja Loka na terenu organizira tečaje in izpite prve pomoči izključno za delovne organizacije v občinah Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Delovne organizacije iz ostalih občin naprošamo, da se obrnejo na lokalno RKS – Območno združenje.

Vsa izobraževanja potekajo ob upoštevanju preventivnih zdravstvenih ukrepov.

Podeli:

SVETOVNI DAN PRVE POMOČI

10. 9. 2020 - Svetovni dan prve pomoči  je že dve desetletji priložnost za predstavitev znanj in veščin prve pomoči širši javnosti. Priznava pomembno vlogo nacionalnih združenj Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter drugih organizacij pri zagotavljanju usposabljanja iz prve pomoči po svetu, ker na ta način omogočajo ustreznejši odziv ljudi ob poškodbah ali boleznih.

Svetovni dan prve pomoči so prvič obeležili leta 2000, ko je 16 evropskih nacionalnih organizacij Rdečega križa dalo pobudo za tovrstno praznovanje. Zamisel je bila kmalu sprejeta in se je uveljavila v mednarodnem merilu. Leta 2003 je kar 115 nacionalnih organizacij Rdečega križa po vsem svetu obeležilo svetovni dan prve pomoči. To kaže na velik pomen širjenja znanja in veščin o prvi pomoči ter spodbujanja in osveščanja prostovoljcev po vsem svetu.

Vemo, da preprečevanje nezgod in obvladovanje prve pomoči nista le izraz solidarnosti, ampak ju je potrebno kot veščino za vsakodnevno rabo utrjevati z izobraževanjem in vzgojo na vseh ravneh, od osnovne šole naprej.

 

Podeli:
Znamka Aplikacija Daruj kri Telekom Slovenije Canon Revoz BESSY Anonimna e-prijava nasilja v družini Lek Pošta Slovenije NLB KRKA Tuš SKB NLB Vita Unicredit bank Luka Koper Si.mobil Petrol Mercator BSH BTC SAZAS Geoplin Medis MINT mitja Stopimo skupaj MDDSZ Sklad

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

OZRK Škofja Loka